Algemene Vergadering 2017

Tweede Algemene Vergadering Sportclub Chronos

Donderdag 13 juli 2017

Clubgebouw Schoorlse IJsclub, Laanweg, Schoorl

Aanvang 20.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en binnengekomen stukken
  1. Mededelingen uit het Gewest NH/U
 4. Behandeling notulen vorige vergadering (zie bijlage)
 5. Vaststellen contributie. Het voorstel is om de contributie niet te verhogen
 6. Jaarverslag van de penningmeester (zie bijlage) en vaststelling begroting 2017–2018
 7. Jaarverslag van de secretaris (zie bijlage)
 8. vaststelling huishoudelijk reglement (zie bijlage)
 9. bestuurswisselingen. Aftredend zijn: Lex Pannekoek en Sjouke Siersema. Het bestuur draagt Victor Verschoor voor als bestuurslid. De positie van voorzitter is vacant.
 10. Goedkeuring huurovereenkomst clubgebouw Schoorl; het voorstel is een jaarlijkse huur van 400 euro.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Bijlagen